bedwang

bedwang
{{bedwang}}{{/term}}
controlrestraint
voorbeelden:
1   zich(zelf) niet langer in bedwang (kunnen) houden lose control (of oneself)
     iemand in bedwang houden 〈ook figuurlijk〉 keep someone in check
     goed in bedwang hebben have well in hand

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Balinese mythology — is the traditional mythology of the people of the Indonesian island of Bali, before the majority adoption of Hinduism.Balinese mythology is mainly a kind of animism with some widely known characters and deities. Many themes of Balinese mythology… …   Wikipedia

  • Antaboga — is the world serpent of traditional Balinese mythology. At the beginning of time, only Antaboga existed. Antaboga meditated and created the world turtle Bedwang from which all other creations sprang.cite book|last=Tresidder|first=Jack |title=The… …   Wikipedia

  • Arsch — 1. An satten Eeers kan föl bitheenk. (Nordfries.) – Firmenich, III, 6. Ein sitzender Arsch kann viel erdenken. 2. Auf einen filzigen Arsch kommt keine weite Büxen. Holl.: Over eenen naauwen aars komt niets ruims. (Harrebomée, I, 8.) 3. Aus dem… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Bezwang — Wo kein Bezwang, da ist keine Ehre. – Körte, 617; Simrock, 1076. Holl.: Een jonkman zonder bedwang, of Christenen in t geloove krank, gedijen zelden. (Harrebomée, I, 37.) …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Christ — 1. Aller Christen jammer stirbt hie. – Henisch, 602. 2. An einem Christen stirbt nichts, nur sein Creutz vnnd elend. – Henisch, 602. 3. Bey den Christen will jedermann fewer holen vnnd Ritter an jhnen werden. – Henisch, 602. 4. Christen an der… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Mann — 1. A blind man may perchance hit the mark. – Tauben und Hühner Zeitung (Berlin 1862), Nr. 6, S. 46. 2. A Mann a Wort oder a Hundsfott. (Ulm.) 3. A Mann wie a Maus ün a Weib wie a Haus is noch nit gleich. (Jüd. deutsch. Warschau.) Will sagen, dass …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”